PRIVACY STATEMENT

Download Privacy Statement (pdf).
Nieuwe privacywetgeving vanaf 25 mei 2018 (pdf).ALGEMEEN

Wanneer u een vestiging of de website van Holland Casino bezoekt, producten of diensten van Holland Casino bestelt of afneemt, of wanneer u met Holland Casino in contact treedt, kan Holland Casino persoonsgegevens van u verzamelen. Deze Privacy Statement is van toepassing op de verzameling en verwerking van persoonsgegevens van (potentiële) bezoekers van Holland Casino en gebruikers van websites van Holland Casino (hierna: "gasten").
Holland Casino hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "AVG").

Holland Casino kan deze Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen. Via www.hollandcasino.nl/privacy kunt u altijd de laatste versie van de Privacy Statement inzien. Wij adviseren u regelmatig na te gaan of u over de meest recente versie van de Privacy Statement beschikt, en in ieder geval op het moment dat u persoonsgegevens aan Holland Casino verstrekt.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 17 januari 2019.DE VIJF PRIVACY PRINCIPLES VAN HOLLAND CASINO

De Holland Casino Privacy Principles geven weer hoe wij met gegevensbescherming en privacy omgaan:


 • 1. Holland Casino heeft jarenlange ervaring met het aanbieden van veilig en verantwoord spelen. Wij voldoen aan strikte wettelijke regels. Daardoor zijn wij wettelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens te verwerken en te bewaren. Hierover zijn wij open en duidelijk in ons privacy statement

 • 2. Holland Casino hanteert strenge regels voor het verwerken van persoonsgegevens, en we evalueren regelmatig hoe de regels functioneren. Wij verwerken persoonsgegevens die relevant en noodzakelijk zijn om onze gasten een geweldige bezoekerservaring te geven en een goede werkgever te zijn voor onze medewerkers. We koppelen persoonlijke identificatoren los van persoonsgegevens zodra dat kan en mag voor data-analyse. Deze informatie gebruiken wij om onze gasten gericht te informeren over acties in onze casino's

 • 3. Holland Casino heeft passende organisatorische en technische (beveiligings)maatregelen genomen voor het omgaan met persoonsgegevens van gasten en medewerkers. Alleen mensen met de juiste autorisatie kunnen bij de persoonsgegevens. Als wij externe partijen inschakelen, doen we dat alleen nadat we goede afspraken gemaakt hebben over het veilig verwerken van persoonsgegevens. We nemen maatregelen om datalekken te voorkomen, maar als dit toch voorkomt, informeren wij de betrokken partijen en de toezichthouder waar nodig

 • 4. Holland Casino ontwikkelt nieuwe systemen volgens de principes van 'privacy by design' en 'privacy by default'. Dit houdt in dat privacy-aspecten zullen worden meegenomen in het ontwerpproces en wij altijd uitgaan van het meest privacy-vriendelijke niveau

 • 5. Holland Casino wil transparante, overzichtelijke informatie bieden over welke persoonsgegevens wij verwerken, waarom dat nodig is en hoe wij hiermee omgaan. Gasten, medewerkers of andere betrokkenen die meer inzicht of informatie wensen, zullen wij hierbij helpen


WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR UW GEGEVENSVERWERKING?

Holland Casino is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van haar gasten en medewerkers. Holland Casino is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 33294603, en gevestigd te Hoofddorp (2132 JP) aan de Neptunusstraat 71.
Het correspondentieadres van Holland Casino is Postbus 355, 2130 AJ, Hoofddorp. Het e-mailadres van Holland Casino is info@hollandcasino.nl. Het e-mailadres van Holland casino voor privacy gerelateerde vragen is privacy@hollandcasino.nl.WAAROM VERZAMELEN WE UW GEGEVENS?

Holland Casino verzamelt uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is met het doel het aanbieden en leveren van haar producten en diensten:


 • Om uw toegang tot en verblijf in de vestigingen van Holland Casino te faciliteren

 • Om u de producten en diensten van Holland Casino aan te bieden

 • Om een effectief veiligheidsbeleid in de vestigingen van Holland Casino te voeren (bijvoorbeeld door toegangscontrole, het uitvoeren van cameratoezicht of het registreren van incidenten)

 • Om kansspelverslaving tegen te gaan

 • Om u de website van Holland Casino aan te bieden

 • Om u, wanneer u hebt aangegeven daar prijs op te stellen, onze algemene e-mail nieuwsbrief toe te zenden, of u op de hoogte te houden van algemene acties en aanbiedingen van Holland Casino

 • Om u, wanneer u daar toestemming voor hebt gegeven, te informeren over specifieke producten en diensten van Holland Casino op basis van bij Holland Casino bekende voorkeuren. U kunt deze toestemming eenvoudig intrekken door op de 'afmelden' link in de email te klikken of door contact op te nemen met onze Customer Support

 • Om te voldoen aan op Holland Casino rustende wettelijke verplichtingen, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

 • Om uw verzoeken en vragen in behandeling te kunnen nemen

 • Om u, indien u hebt aangegeven per post of e-mail door Holland Casino benaderd te mogen worden, uit te nodigen voor deelname aan onderzoek dat betrekking heeft op Holland Casino


WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ VAN U?

Holland Casino kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:


 • Naam

 • Contactgegevens (zoals adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres)

 • Geboortedatum

 • Geslacht

 • Gegevens van uw identiteitsdocument (zoals uw paspoort of ID kaart)

 • Nationaliteit

 • Identificerend Burgerservicenummer

 • E-mail adres

 • Foto, camerabeelden en audio

 • Datum en locatie van bezoek aan een vestiging

 • Speelgedrag en andere voorkeuren die u aan ons kenbaar maakt

 • Eventuele betrokkenheid bij incidenten

 • Transactiegegevens bij bankoverschrijvingen

 • Gevoelige gegevens zoals bankrekeningnummer en creditcardnummer

 • Bezoekgegevens

 • Functieniveau (alleen met betrekking tot een beperkte groep binnen de Diamond card Deelnemers)

 • Lifestylekenmerken zoals gezinssamenstelling, woonsituatie, interesses of demografische kenmerken


HOE VERZAMELEN WE PERSOONSGEGEVENS VAN U?

U kunt op verschillende manieren persoonsgegevens aan ons kenbaar maken, bijvoorbeeld wanneer u:


 • een vestiging van Holland Casino bezoekt

 • de website van Holland Casino bezoekt.

 • direct of indirect producten of diensten van Holland Casino afneemt

 • deelneemt aan spellen van Holland Casino

 • deelneemt aan acties, promoties, of wedstrijden gehouden door Holland Casino

 • in contact treedt met Holland Casino

 • Daarnaast verzamelen we afgeleide gegevens, bijvoorbeeld segmentatiemodellen, op basis van uw surfgedrag, open- en klikgedrag, en contactgeschiedenis


CAMERATOEZICHT

Holland Casino maakt in haar vestigingen gebruik van camera toezicht om de veiligheid van haar gasten en medewerkers te waarborgen en te kunnen voldoen aan haar wettelijke plicht. Deze beelden worden na 7 dagen automatisch gewist, tenzij er sprake is van een incident, dan wordt de termijn onder strikte voorwaarden verlengd. Slechts een beperkt aantal getrainde medewerkers heeft toegang tot de beelden.DOEL EN GRONDSLAG VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

De grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is (afhankelijk van de betreffende persoon) de uitvoering van een overeenkomst, toestemming, een wettelijke plicht en/of een gerechtvaardigd belang. De uitvoering van een overeenkomst betreft voor gasten het loyaliteitsprogramma waarvoor wij een contract met u hebben afgesloten. Wij vragen hierbij naar uw voorkeuren en naam, adres, woonplaats, geboorte datum en email adres. Op basis van uw spelgedrag identificeren wij potentiele gasten voor verschillende segmenten binnen het loyaliteitsprogramma, maken we trendanalyses binnen verschillende groepen en identificeren we (spel)behoeftes binnen onze doelgroep die bestaat uit meerderjarige personen. Dit gebruiken we voor verbetering van onze diensten aan u. De toestemming gaat vooral over de commerciële emails en post die wij aan u versturen, nadat u daarvoor toestemming heeft gegeven. U kunt deze toestemming eenvoudig intrekken door op de ‘uitschrijven’ link in de email te klikken of door contact op te nemen met onze Customer Service (zie “Uw rechten”, hieronder). De wettelijke plicht betreft vooral de Wet op de Kansspelen en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In andere gevallen is de grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens gelegen in het gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 sub f AVG. Een beroep op het gerechtvaardigd belang vereist het maken van een belangenafweging tussen het gerechtvaardigde belang van Holland Casino en de belangen/rechten/vrijheden van u. In dat kader is relevant dat de inbreuk op uw privacy gering is omdat wij waar mogelijk pseudonimiseren en aggregeren en andere principes van Privacy by Design toepassen. Daarnaast heeft Holland Casino een beleid om dit te controleren en continue te verbeteren. De Privacy Officer en onze interne audit houden daar toezicht op. Verder hebben alleen een beperkt aantal medewerkers toegang tot uw persoonsgegevens omdat zij daar op grond van hun functie toegang tot moeten hebben. Bovendien heeft Holland Casino uw persoonsgegevens goed beveiligd (zie “Hoe beschermen we uw persoonsgegevens”, hieronder). Holland Casino meent dan ook dat er voor u geen belangen/rechten/vrijheden zijn die zwaarder wegen dan het gerechtvaardigde belang van Holland Casino om haar bedrijfsvoering te optimaliseren.HOE BESCHERMEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Holland Casino heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. We beschermen uw persoonsgegevens door middel van verschillende beveiligingsmanieren, waaronder beveiligde opslag. Ons informatiebeveiligingsbeleid is gebaseerd op de standaarden uit de ISO normering 27001 en bevat bepalingen over de organisatie van de beveiliging van persoonsgegevens (beleggen van verantwoordelijkheden bij functieprofielen), het beheer van bedrijfsmiddelen, de fysieke beveiliging, toegangsbeheer en autorisaties medewerkers, onderhoud en ontwikkeling van systemen, calamiteiten, bedrijfscontinuïteit, monitoring van mogelijke dreigingen (extern of intern) en het periodiek testen van systemen op veiligheid (penetratietesten) door een externe partij.BEWAARTERMIJNEN

Holland Casino bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Marketing gerelateerde persoonsgegevens bewaren wij tot 2 jaar na uw laatste contactmoment met ons. Gegevens die Holland Casino in het kader van de Wwft moet verzamelen, zoals rond het uitvoeren van het cliëntenonderzoek en gegevens over ongebruikelijke transacties bewaren wij 5 jaar. Facturen bewaren wij op grond van de belastingwetten 7 jaar. Wij verwijderen persoonsgegevens op een eerder moment indien u ons verzoekt om uw persoonsgegevens te verwijderen, tenzij een andere wet prevaleert.MARKETING PROFIEL

Holland Casino neemt geen significante beslissingen op basis van geautomatiseerde besluitvorming. Dit wil zeggen dat de wijze waarop wij een profiel opstellen geen rechtsgevolgen met een aanzienlijke impact voor u heeft. Wij gebruiken voor marketingdoeleinden geen bijzondere persoonsgegevens en gebruiken geen persoonsgegevens van minderjarigen. Holland Casino maakt wel marketing profielen van gasten want dit is noodzakelijk om onze bedrijfsvoering te optimaliseren en u betere aanbiedingen en betere service te kunnen verlenen. Het is onder meer noodzakelijk om te kunnen beoordelen of een gast in aanmerking komt voor een ander of beter niveau in het loyaliteitsprogramma. Het gaat hierbij om automatische analyses van data uit onze eigen (CRM)-systemen, om te voorspellen welke personen interesse hebben in bepaalde producten of diensten en om te monitoren of de bezoekfrequentie niet te hoog wordt. Wij informeren u hierover in dit Privacy Statement. Daarnaast hebben we onze systemen zo ingericht dat we eerlijk en accuraat de juistheid van de persoonsgegevens borgen. De persoonsgegevens zijn goed beveiligd omdat we de gebruikelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen hebben genomen. De Privacy Officer heeft een Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (PIA) uitgevoerd op onze wijze van profileren. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens passen wij de principes van Privacy by Design toe. De bewaartermijnen zijn vastgelegd in ons Reglement bewaartermijnen en zijn voor marketing 2 jaar na ons laatste contactmoment.MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Ons uitgangspunt is dat wij uw persoonsgegevens niet met derden delen. Soms is het noodzakelijk om uw gegevens aan derden door te geven, bijvoorbeeld in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of het verzenden van marketingberichten. Het gaat dan meestal om Marketing of IT bedrijven. Met deze partijen spreken wij een verwerkersovereenkomst af. Sommige van onze leveranciers of derden waarmee wij samenwerken zijn gevestigd in een land buiten de EER of slaan gegevens op buiten de EER. De regelgeving in deze landen biedt niet altijd hetzelfde beschermingsniveau zoals binnen de EER. Daarom leggen we met deze partijen contractueel vast in verwerkersovereenkomsten dat de privacy op een gelijksoortige manier is geborgd als binnen de EER, zoals met de EU Model Contract Clausules of het EU/USA Privacy Shield. Verder kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken om te voldoen aan wet- en regelgeving of in het kader van juridische procedures, een gerechtelijk bevel of ander dwangbevel.UW KEUZES

Wanneer u een vestiging of een website van Holland Casino bezoekt, of producten of diensten van Holland Casino afneemt gaat u ermee akkoord dat Holland Casino uw persoonsgegevens verwerkt voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.COMMERCIËLE COMMUNICATIE VAN HOLLAND CASINO

Holland Casino treedt graag in contact met u over haar producten en diensten, bijvoorbeeld via e-mail, post, SMS, telefoon of andere communicatie kanalen. U hebt altijd de mogelijkheid zich af te melden verdere commerciële communicatie van ons te ontvangen door gebruik te maken van één van de volgende opties:


 • door op de link 'afmelden' te klikken onderaan e-mails die Holland Casino verstuurt

 • door via het contactformulier op de website van Holland Casino door te geven dat u niet langer commerciële communicatie van Holland Casino wenst te ontvangen

 • door dit schriftelijk door te geven aan Customer Services via onderstaand postadres of door middel van het contactformulier op hollandcasino.nl

Wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van commerciële communicatie zullen wij u zo spoedig mogelijk van de mailinglist verwijderen. Normaal gesproken binnen 1-3 werkdagen. Vanwege verwerkingstijd en productieschema's, kan het voorkomen dat u nog wel de communicaties die al in productie waren nog één keer ontvangt.PREVENTIEBELEID, INCIDENTEN EEN ENTREEVERBODEN

Holland Casino voert een preventiebeleid kansspelen om kansspelverslaving tegen te gaan. Holland Casino kan in het kader van het tegengaan van kansspelverslaving persoonsgegevens verwerken, zoals gegevens over uw bezoekfrequentie en (speel)gedrag. Meer informatie over het beleid en eventuele maatregelen van Holland Casino omtrent ons preventiebeleid vindt u hier: www.hollandcasino.nl/onze-spelregels/veilig-en-verantwoord-spelen.
Holland Casino probeert de veiligheid in haar casino's en de integriteit van haar organisatie en spelen zoveel mogelijk te waarborgen. Dit kan ertoe leiden dat wanneer u betrokken bent (geweest) bij een incident wij dit registreren in ons incidentenregister.
In uiterste gevallen kan Holland Casino een (tijdelijk) entreeverbod of bezoekbeperking opleggen. Indien Holland Casino een entreeverbod of bezoekbeperking oplegt, zullen wij u daarover informeren. Indien Holland Casino u daar niet over kan informeren (bijvoorbeeld omdat geen contactgegevens van u bekend zijn), dan zal Holland Casino u bij uw eerstvolgend bezoek informeren.
U hebt altijd de mogelijkheid via de klachtenprocedure uw bezwaar tegen door Holland Casino opgelegde maatregelen kenbaar te maken. Ingeval van zeer zware overtredingen kan Holland Casino daarvan melding maken bij de Security afdeling van casino's uit haar internationaal netwerk.OPNAME VAN TELEFOONGESPREKKEN

Wanneer u telefonisch contact met ons opneemt kan dit telefoongesprek worden opgenomen. Wij nemen deze telefoongesprekken op ten behoeve van de bedrijfsbeveiliging van Holland Casino. De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de opname plaatsvond.COOKIEBELEID

Wanneer u de website van Holland Casino bezoekt, maakt Holland Casino gebruik van zogenaamde "cookies" om uw bezoek te vergemakkelijken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Holland Casino gebruikt cookies om de voorkeuren die u heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen, zodat u die bij een volgend bezoek aan onze site niet nogmaals hoeft in te vullen. Daarnaast zorgen cookies ervoor de producten of diensten die u koopt te onthouden wanneer u een "online- winkelwagentje gebruikt. Lees hier meer over cookies: www.hollandcasino.nl/cookies.UW RECHTEN

U kunt te allen tijde Holland Casino verzoeken om inzage in de persoonsgegevens die Holland Casino over u verwerkt. U hebt het recht deze te verbeteren, aan te vullen of te (laten) verwijderen. Een verzoek om inzage en/of correctie dient u schriftelijk en voorzien van een handtekening kenbaar te maken aan:

Holland Casino
Customer Service o.v.v. Afdeling rechten betrokkenen
Postbus 355
2130 AJ Hoofddorp

Bent u niet tevreden met de behandeling van uw klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door Holland Casino, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.CONTACT

Voor vragen of opmerkingen over het privacy beleid kunt u via bovenstaand adres contact met ons opnemen. U kunt ook gebruik maken van ons contactformulier of contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via privacy@hollandcasino.nl.